Algemene Voorwaarden Gerdie Jullens
 

Gerdie Jullens staat voor een hoogwaardige persoonlijke dienstverlening.
Zij houdt zich aan de eisen van zorgvuldigheid, rechtsgeldigheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

1. Toepasbaarheid

1.1 De voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten van derden aan Gerdie Jullens c.q. op alle werkzaamheden van Gerdie Jullens met betrekking tot het uitvoeren van training; teambuilding; cultuuronderzoek; assessments; intervisie; individuele begeleiding en conflictbemiddeling, hierna te noemen ‘dienstverlening’.
1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde mogelijk, echter slechts bindend indien zij schriftelijk bevestigd zijn door Gerdie Jullens.

2. Offerte en overeenkomst

2.1 De offerte wordt door Gerdie Jullens opgesteld en aan opdrachtgever ter goedkeuring opgestuurd. Na goedkeuring ondertekent opdrachtgever de offerte die dan geldt als opdrachtbevestiging en overeenkomst. Een offerte heeft een geldigheidsduur van één maand, waarna deze vervalt, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders vermeld staat.

2.2 Bij een individuele begeleiding verklaart de deelnemer * schriftelijk, dan wel digitaal, na het intakegesprek met Gerdie Jullens akkoord te zijn met de inhoud en uitvoering van het traject. Vervolgens wordt deze beschrijving in de offerte tevens opdrachtbevestiging opgenomen.

3. Annulering door opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever heeft het recht de overeengekomen dienstverlening van Gerdie Jullens schriftelijk te annuleren.

3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van de dienstverlening is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de dienstverlening is de opdrachtgever verplicht 75% van het overeengekomen bedrag te betalen.

3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledige overeengekomen bedrag te betalen.

3.5 Indien de opdrachtgever of zijn aangewezen deelnemer de overeengekomen dienstverlening na aanvang en voortijdig beëindigt, betaalt de opdrachtgever het volledige overeengekomen bedrag vermeerderd met de kosten voor de eventueel extra bestede uren.

4. Annulering door Gerdie Jullens

4.1 Gerdie Jullens heeft het recht om zonder opgave van redenen een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren voor (verdere) individuele begeleiding en conflictbemiddeling, waarbij de opdrachtgever uitsluitend de kosten betaalt voor de bestede uren. Gerdie Jullens betaalt binnen 14 dagen de investering voor nog niet bestede uren terug.

4.2 Gerdie Jullens heeft het recht om de trainingslocatie te wijzigingen wanneer er minder of meer deelnemers aanwezig zijn dan verwacht.

4.3 Gerdie Jullens gaat bij minder dan het minimale aantal deelnemers in gesprek met deelnemers over doorgang/annulering/verzetten van de training.

5. Communicatie

5.1 De opdrachtgever zal Gerdie Jullens steeds tijdig alle medewerking verlenen en informatie verschaffen die Gerdie Jullens noodzakelijk acht om de overeengekomen dienstverlening te kunnen verrichten.

5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Gerdie Jullens apparatuur, materiaal, en ruimte voor de dienstverlening beschikbaar zal stellen, zullen deze voldoen aan de voorwaarden die Gerdie Jullens aan de opdrachtgever heeft opgegeven.

5.3 Vragen van opdrachtgevers en deelnemers zullen binnen een week beantwoord worden. Mocht voor een vraag meer tijd nodig zijn, dan zal Gerdie Jullens de opdrachtgever of deelnemer zo spoedig mogelijk een bericht van ontvangst sturen en een indicatie geven wanneer deze een antwoord kan verwachten.

6. Wijzigingen

6.1 Gerdie Jullens zal schriftelijke verzoeken van derden tot wijziging van de overeengekomen dienstverlening telkens in overweging nemen. Gerdie Jullens is op geen enkele wijze verplicht om met dergelijke verzoeken in te stemmen.

6.2 Wanneer Gerdie Jullens instemt met wijziging van de overeengekomen dienstverlening, kan dat invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering van de dienstverlening. Meerwerk wordt door Gerdie Jullens steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minderwerk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Gerdie Jullens behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Gerdie Jullens gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

7. Uitvoering, rapportage en garantie

7.1 Gerdie Jullens staat ervoor in dat de dienstverlening op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen wordt uitgevoerd.

7.2 De duur en uitvoering van de opdracht zijn in de offerte omschreven.

7.3 Voor een garantie met betrekking tot hoogwaardige dienstverlening is Gerdie Jullens lid van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en past zij bij de individuele begeleiding dikwijls de Zelf Kennis Methode (ZKM) toe, waarvoor Gerdie Jullens geregistreerd is onder nummer 215. Tevens is Gerdie Jullens lid van de ZKM vereniging met als lidnummer 7013. Gerdie Jullens onderschrijft als NIP lid de ethische codes van het NIP en houdt zich aan de regels van de vereniging voor de ZKM. Deze codes en regels hebben niet alleen betrekking op de deskundigheid van Gerdie Jullens maar ook op de wijze waarop zij met (potentiele) opdrachtgevers en deelnemers communiceert. Voor de tekst van de ethische codes van het NIP en regels van de vereniging voor ZKM wordt verwezen naar hun websites: www.nip.nl en www.zkmvereninging.nl

7.3 De opdrachtgever kan uitsluitend met instemming en aanwezigheid van de individuele deelnemer(s) bij de uitvoering van dienstverlening betrokken worden. De mate en vorm van die betrokkenheid wordt dan expliciet in de offerte vermeld. 

7.4 De dienstverlening wordt door de deelnemer(s) bij afronding schriftelijk beoordeeld. De deelnemers waarbij de ZKM is toegepast evalueren hun persoonlijke ontwikkeling, het ervaren effect en de relatie met Gerdie Jullens. Daarbij kan een evaluatievragenlijst van de ZKM vereniging gebruikt zodat de persoonlijke scores vergeleken kunnen worden met de gemiddelde scores van alle andere deelnemers.

7.5 Op verzoek van de opdrachtgever wordt door Gerdie Jullens gerapporteerd over het gedrag van deelnemers, mits zij daarmee schriftelijk hebben ingestemd.

8. Geheimhouding

8.1 Beide partijen zijn te allen tijde verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel dient informatie als vertrouwelijk te worden aangemerkt. In geval van beëindiging van een overeenkomst, om welke reden dan ook, blijft deze verplichting onverminderd van kracht.

9. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

9.1 Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Omdat Gerdie Jullens met opdrachtgevers, verwijzers en deelnemers werkt, brengt zij de verplichte maatregelen die de AVG voorschrijft in de praktijk. Die verplichte maatregelen staan vermeld in haar verwerkingsregister, dat te vinden is op deze website www.gerdiejullens.nl onder 'privacyverklaring’.

10. Kosten en betaling

10.1 De prijzen van Gerdie Jullens zijn exclusief omzetbelasting welke van overheidswege zijn opgelegd.

10.2 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Gerdie Jullens anders is aangegeven, wordt na ontvangst van de getekende offerte 50% van het totale offertebedrag door Gerdie Jullens in rekening gebracht. Het restant wordt na afronding van de dienstverlening gefactureerd.

10.3 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Gerdie Jullens anders is aangegeven, dient de betaling van de dienstverlening binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.

10.4 Bij niet-voldoening binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn  is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is Gerdie Jullens gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Indien Gerdie Jullens vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Gerdie Jullens, zijnde 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur.

11. Auteursrecht

11.1 Het auteursrecht op het uitgegeven materiaal berust bij Gerdie Jullens, tenzij een andere auteur auteursrechten heeft op het gebruikte materiaal. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gerdie Jullens zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels van het materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

12. Aansprakelijkheid

12.1 Gerdie Jullens is niet aansprakelijk voor kosten, van welke aard dan ook, wanneer een ander door Gerdie Jullens niet voltooide dienstverlening moet afmaken. Gerdie Jullens is nimmer aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade en gevolgschade, van welke aard dan ook, is uitgesloten.

12.2 Gerdie Jullens is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.

13. Klachtenregeling

13.1 Klachten worden schriftelijk ingediend. Bij een klacht van de opdrachtgever en/of deelnemer(s) reageert Gerdie Jullens hierop binnen twee weken.
Gerdie Jullens streeft ernaar een klacht binnen vier weken afgehandeld te hebben. Mocht de afhandeling langer duren dan de gegeven termijn, dan worden betrokkenen hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De opdrachtgever en/of deelnemers en Gerdie Jullens blijven in vertrouwelijkheid met elkaar omgaan. Gerdie Jullens zal alle moeite doen om samen met de betrokkenen het probleem op te lossen. Klachten worden geregistreerd en drie jaar bewaard.

14. Geschillen

14.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht.

14.2 Alle geschillen, welke middels voormelde klachtenregeling niet kunnen worden opgelost, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Groningen.